fbpx


REGULAMIN

Dane przedsiębiorcy

 1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo URBAN ARTEFACT Agnieszka Nowak ul. Porębskiego 13/24, 80-180 Gdańsk NIP: 579 207 12 47 e-mail: aga.nowak@urbanartefact.pl, tel. 694 660 558
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego stroną internetową www.urbanartefact.pl.        
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 5. Właściciel URBAN ARTEFACT Agnieszka Nowak zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.

Definicje

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 4. Sprzedający - URBAN ARTEFACT Agnieszka Nowak ul. Porębskiego 13/24, 80-180 Gdańsk NIP: 579 207 12 47 e-mail: aga.nowak@urbanartefact.pl, tel. 694 660 558, konto bankowe: 26 1050 1764 1000 0092 5602 8938
 5. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 6. Karta produktu – pojedyncza podstrona Strony zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 7. Strona - strona internetowa www.urbanartefact.pl i adres e-mail: aga.nowak@urbanartefact.pl
 8. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu    
 9. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 10. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
 11. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 12. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 13. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 14. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 15. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Techniczne warunki korzystania ze strony internetowej

 1. W celu korzystania ze Strony, Klient powinien posiadać:
  - urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
  - dostęp do sieci Internet
  - adres poczty email
 2. Strona zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Stroną a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Strony. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień
 3. Strona informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na Stronie

Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: szczegółów zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.
 7. Zdjęcia produktów zamieszczone na kartach produktów, o ile nie zaznaczono inaczej, mają wyłącznie charakter poglądowy i ilustracyjny. Oznacza to, że zdjęcia te nie przedstawiają gotowych produktów oferowanych do sprzedaży, lecz przedstawiają przykłady produktów jakie mogą zostać wytworzone przez Sprzedającego na indywidualne zamówienie Kupującego. W związku z tym rzeczywisty wygląd i kolor produktów jest inny dla każdego realizowanego zamówienia i może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.
 8. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 9. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość    

Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. złożenie zamówienia pod adresem mailowym: aga.nowak@urbanartefact.pl;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia
 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 8. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

Forma płatności / dostawa

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
  1. przelewem na wskazane przez Stronę konto bankowe
  2. płatność za gotowe produkty 100% przed dostawą.
  3. Płatność za produkty na zamówienie 50% wartości zamówienia w chwili potwierdzenia złożonego zamówienia, kolejne 50% przed dostawą na podstawie zdjęcia gotowego produktu i faktury końcowej.
 2. Dostawa
  1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy: przesyłka kurierska lub dostawa po indywidualnych uzgodnieniach ze Sprzedającym.
  2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
  3. Dostawa kurierem produktów wielogabarytowych nie obejmuje wnoszenia.

Prawo do odstąpienia umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Strony jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres nazwa URBAN ARTEFACT Agnieszka Nowak ul. Porębskiego 13/24, 80-180 Gdańsk NIP: 579 207 12 47 e-mail: aga.nowak@urbanartefact.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: URBAN ARTEFACT Agnieszka Nowak ul. Porębskiego 13/24, 80-180 Gdańsk.
 3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Strona zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Strona wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na Stronie oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. gdy wyprodukowano mebel według specyfikacji konsumenta.

 

Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
  1. wysyłanie wiadomość email na adres aga.nowak@urbanartefact.pl
  2. listownie na adres URBAN ARTEFACT Agnieszka Nowak ul. Porębskiego 13/24, 80-180 Gdańsk,
  3. dzwoniąc pod nr +48 694 660 558
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Strona rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Strona zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 6. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 7. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 8. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

Pozostałe

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Uszkodzenia wynikłe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie (przez Klienta).
 2. Uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego.
 3. Uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez Sprzedającego zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania.
 4. Nierównomiernego wybarwienia wynikające z naturalnych właściwości materiału – drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym, pod wpływem promieni UV, może jaśnieć lub ciemnieć.
 5. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu oraz ustawienia produktu, np. meble ustawione na podłodze z ogrzewaniem podłogowym, meble ustawione przy kominku lub bezpośrednio przy urządzeniach grzejnych, w mocno nasłonecznionych miejscach.
 6. Uszkodzenia powstałe przez ustawienie na meblach bardzo gorących oraz bardzo zimnych przedmiotów oraz czyszczenia środkami chemicznymi.
 7. Uszkodzenia powstałe na wskutek kontaktu z wodą, zalania mebla wodą lub inną cieczą.
 8. Uszkodzenia wynikające z użytkowania mebli w pomieszczeniu o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej wilgotności (przy niskiej wilgotności mogą powstać pęknięcia i szczeliny, przy wyższej wilgotności mogą powstać wypaczenia i nierówności).
 9. Uszkodzenia powstałe podczas transportu mebli wykonanym na zlecenie klienta przez firmę spedycyjną.
 10. Uszkodzenie produktu poprzez przykrycie dużej powierzchni materiałami takim jak szkło, pcv, folia, kamień, które to materiały zapobiegają naturalnemu procesowi oddychania drewna,
 11. Wady i uszkodzenia (z którymi Klient zapoznał się przy odbiorze produktu) z powodu których obniżono cenę.
 12. Uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia, np. zarysowania, wgniecenia, zabrudzenia.
 13. Stwierdzenia niewłaściwego sposobu czyszczenia i konserwacji.
 14. Szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.
 15. Uszkodzeń mechanicznych (np. rysy, obicia).
 16. Za wady produktu nie zostaną uznane:
  1. Zmiany zachodzące naturalnie, podczas eksploatacji mebla.
  2. Właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału.
  3. Naturalne różnice w odcieniu drewna.
  4. Widoczne promienie rdzeniowe drewna (element budowy anatomicznej drewna).
  5. Ciemniejsze zabarwienia (tzw. fałszywa twardziel – element anatomicznej budowy drewna).

Odpowiedzialność sprzedającego

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://urbanartefact.pl/pl/regulamin
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Strona dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Strony oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Strony przed dniem wejścia w życie zmian.
URBAN ARTEFACT

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

URBAN ARTEFACT

OFERTA

ZAMÓWIENIA